موضوع: "دل نوشته"

چقدر در پس پرده حضور پنهاني؟

​در امتداد خزان، روزها زمستاني

و در غياب شما، آفتاب زنداني

جسارت است ولي يک سوال مي پرسم

چقدر در پس پرده حضور پنهاني؟

ببين براي شما جمعه ندبه مي خوانند

نوادگان زمين خسته از پريشاني

چه وقت ميرسد آقا نگاهتان باشد

براي شب زدگان آيت غزل خواني؟

دوباره پنجره ها، زل زدن به غربت شهر

در انتظار شما اي طلوع پاياني

اشتراک گذاری این مطلب!

تلنگر

 قبل از اینکه سرنوشت برایتان تصمیم بگیرد؛
برای سرنوشت خود تصمیم بگیرید..!
یادتان باشد:

برای کشتی‌های بی‌حرکت موج‌ها تصمیم می‌گیرند..!!

اشتراک گذاری این مطلب!

سنگریزه‌ها ‌را ‌دریاب!


یک سنگریزه در کفش گاه تو را از

حرکت باز مےدارد. 
سنگریزه‌ها ‌را ‌دریاب!
یک نگاه نامهربانانه به پدر , به مادر 

گاه کار همان سنگریزه را مےکند…

اشتراک گذاری این مطلب!

امام فیروزه‌ایی 

جذر آمده و
حال مرا مد کرده
بغض آمده
از حنجره ام رد کرده
من این چمدان
تو ساکها را بردار
بد جور دلم هوای مشهد کرده
 السلام‌علیڪ‌یا‌علی‌بن‌موسی‌الرضا

اشتراک گذاری این مطلب!

لحظه ها


لحظه ها انقدر تند میگذرن،

که فقط چشم باز میکنی و میبینی چند سال از اون خاطره ی تلخ و شیرین قدیمی گذشته و انگار دیروز بود…

قدر لحظه های خوب رو بدونیم و

در لحظه های تلخ متوقف نشیم…

اشتراک گذاری این مطلب!

1 3 4 5 6