برچسب: "شهید اسماعیل زاده موسوی"

کاش از ما نپرسند که بعد از شهدا چه کردی 

​ ‍ ۵۵۵_556دوشهید طی عملیات تفحص، در منطقه چیلات، پیکر دو شهید پیدا شد...  یکی از این شهدا نشسته بود و با لباس و تجهیزات کامل به دیوار تکیه داده بود. لباس زمستانی هم تنش بود و سر شهید دیگري را كه لای پتو  پیچیده شده بود را بر دامن داشت,… بیشتر »