یشتر دانش آموزان مراحل مختلف نگرانی را از قبل امتحان، در طول امتحان و پس از آن تجربه می کنند. هر جا که حرف از نمره دادن باشد، طبیعی است که نگرانی هم پدیدار شود. در صورتی که این نگرانی در حد معمول و طبیعی باشد، نه تنها مضر نیست بلکه مفید نیز می باشد، زیرا نگرانی کم، باعث می شود دانش آموز برای مطالعه اقدام کند.

ادامه »

موضوعات: تربیتی  لینک ثابت[چهارشنبه 1395-10-15] [ 08:25:00 ب.ظ ]