برچسب: "درمحضرشهید"

درمحضرشهید

اگربخاطر کمبود مادیات از انقلاب ناراضی هستید ٬ بدانید که خدا را به مادیات فروخته اید! شهید مسعودسامانی بیشتر »