آيا رقص محلی در عروسی ها جايز است؟ شرکت در اين مجالس چه حکمی دارد؟
  رقص مرد بنا بر احتياط واجب حرام است

 رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اين كه جلسه زنانه تبديل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتياط واجب در ترك آن است

در غير اين صورت هم اگر به گونه ای باشد كه باعث تحريك شهوت شده و يا مفسده ای بر آن مترتب شود و يا همراه با فعل حرام (مانند موسيقی و آواز حرام) باشد يا مرد نامحرمی حضور داشته باشد، حرام است

و در حكم فوق تفاوتی بين مجلس عروسی و غير آن نيست و شرکت در مجالس رقص هم اگر به عنوان تأييد کار حرام ديگران محسوب شود و يا مستلزم کار حرامی باشد جايز نيست و در غير اين صورت اشکال ندارد.

1. پایگاه اطلاع رسانی حوزه

اشتراک گذاری این مطلب!
موضوعات: پرسش و پاسخ  لینک ثابت[شنبه 1395-05-23] [ 09:09:00 ب.ظ ]