موضوع: "بدون موضوع"

به من سر میزنی ...

​با دلخوری به خدا گفتم

درب آرزوهایم راقفل کردی

و کلید را هم

پیش خودت نگه داشتی .

خدا لبخندی زد و گفت

همه ی عشقم این است

که به هوای این کلید

هم که شده گاهی

به من سر میزنی …

اشتراک گذاری این مطلب!

تقدیم به شما

اشتراک گذاری این مطلب!

عجایب خلقت


عكاسها با ١٦ دوربين ٦٢ روز منتظر بودند تا از اين صحنه عكس بگيرند…

اشتراک گذاری این مطلب!

تقدیم به شما عزیزان

اشتراک گذاری این مطلب!

وضعیت پرتقالهای امسال

اشتراک گذاری این مطلب!